Hạng Nhân Vật Thời gian sống sót Giết Xác Sống Giết Người Giết Cướp
1Boyhandsome0 Tuần 2 Ngày 4 Giờ 3 Phút 30 Giây 1224227028
2Tetsu Test0 Tuần 2 Ngày 2 Giờ 47 Phút 36 Giây 1250813715
3BadRoy0 Tuần 1 Ngày 10 Giờ 57 Phút 51 Giây 252615527
4JamesPonds0 Tuần 1 Ngày 8 Giờ 31 Phút 39 Giây 644694110
5HANA0 Tuần 1 Ngày 5 Giờ 40 Phút 38 Giây 34735510
6Crativeself0 Tuần 1 Ngày 3 Giờ 53 Phút 48 Giây 29025828
7KimMinhHuy0 Tuần 1 Ngày 3 Giờ 19 Phút 3 Giây 4635368
8Bone0 Tuần 1 Ngày 3 Giờ 7 Phút 49 Giây 88043523
9hiep0 Tuần 1 Ngày 2 Giờ 24 Phút 28 Giây 17626415
10ShungShine0 Tuần 1 Ngày 2 Giờ 24 Phút 17 Giây 9066618